Пошук

Права громадян щодо сплати за житлово-комунальні послуги в умовах воєнного стану

Дата: 31.10.2022 15:14
Кількість переглядів: 252

Фото без опису

     Проблемне питання

     До Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (далі – Уповно- важений) надходять звернення громадян, у тому числі від внутрішньо пе- реміщених осіб, та осіб, які тимчасово перемістилися за кордон, про надання роз’яснень з питань оплати за житлово-комунальні послуги, якщо вони не про- живають у будинку (квартирі), у зв’язку із його пошкодженням (руйнацією) або його знаходженням на тимчасово окупованій військами Російської Федерації територіях України.
    В окремих своїх зверненнях громадяни повідомляють, що після залишення своїх помешкань вони відповідно припинили оплачувати комунальні послуги.
     Під час моніторингу засобів масової інформації Уповноваженим виявлено повідомлення, що деякі громадяни, в яких повністю зруйноване (пошкоджене) внаслідок бойових дій житло, продовжують отримувати платіжні документи на сплату комунальних послуг.

     Нормативно-правова база

     1. Закони України: «Про житлово-комунальні послуги» від 9 листопада 2017 року № 2189-VIII
(далі – Закон № 2189)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19#Text
     «Про внесення зміни до пункту 10-2 розділу XIII «Прикінцеві та перехідні по- ложення» Закону України «Про виконавче провадження» щодо зупинення ви- конання рішень про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-ко- мунальні послуги у період дії воєнного стану» від 27 липня 2022 року № 2456-IX
(далі – Закон № 2456)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-20#Text
     2. Постанови Кабінету Міністрів України: від 5 березня 2022 р. № 206 «Деякі питання оплати житлово-комунальних по- слуг в період воєнного стану» (далі – Постанова № 206) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/206-2022-%D0%BF#Text
від 5 червня 2019 р. № 482 «Про затвердження Порядку здійснення перера- хунку вартості послуги з управління багатоквартирним будинком за період ї ненадання, надання невідповідної якості» (далі – Порядок № 482) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/482-2019-%D0%BF#Text
     3. Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 26.03.2022 № 61 «Про внесення зміни до Методики розподілу між споживачами обсягів спо- житих у будівлі комунальних послуг під час дії воєнного стану в Україні», за- реєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 березня 2022 р. за № 360/37696
(далі – Наказ № 61) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0360-22#Text

     Щодо питання нарахування та оплати житлово-комунальних по- слуг в період воєнного стану

     Відносини, що виникають у процесі надання та споживання житлово-кому- нальних послуг регулює Закон № 2189.
     За вимогами статті 12 Закону № 2189 надання житлово-комунальних  послуг здійснюється виключно на договірних засадах.
     Ціна послуги, порядок оплати послуги, права і обов’язки сторін, а також  від- повідальність сторін за порушення договору є істотними умовами договору про надання житлово-комунальної послуги.
     Отже, нарахування та оплата житлово-комунальних послуг здійснюється ви- ходячи з умов договору про надання відповідних послуг, укладеного між споживачем та виконавцем/управителем багатоквартирного будинку, та вимог чинного законодавства.

     Щодо нарахування плати за комунальні послуги (послуги з поста- чання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами) та послугу з управління багатоквартир- ним будинком споживачам, в яких було зруйновано житло.

     У разі якщо житло споживача зруйновано внаслідок ведення воєнних (бойо- вих) дій і, відповідно, комунальні послуги та послуга з управління багатоквар- тирним будинком з цих причин споживачеві не надаються (не надавалися), плата за ці послуги не нараховується.

     Щодо нарахування плати за комунальні послуги (послуги з поста- чання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами) та послугу з управління багатоквартирни- ми будинками споживачам, що вимушено покинули свої домівки.

     Згідно із статтею 7 Закону № 2189 споживач має право на неоплату вартості комунальних послуг (крім постачання теплової енергії) у разі їх невикористан- ня (за відсутності приладів обліку) за період тимчасової відсутності в житлово- му приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб по- над 30 календарних днів, за умови документального підтвердження відповідно до умов договорів про надання комунальних послуг.
     Таким чином, споживачі, які тимчасово залишили свої домівки, можуть ско- ристатися своїм правом за умови надання виконавцю послуг з  централізова- ного водопостачання та водовідведення, постачання гарячої води, поводження з побутовими відходами заяви та довідки з тимчасового місця  проживання, лікування, проходження військової служби, довідки про взяття на облік вну- трішньо переміщеної особи.
     З метою оперативної комунікації, споживачі можуть надсилати відповідні за- яви на адресу виконавців за допомогою засобів електронного зв’язку.
     Споживачі, які вимушено покинули свої домівки, можуть ознайомлюватися із процедурою оплати послуг на вебсайтах підприємств  (виконавців послуг).
     Відповідно до статті 8 Закону № 2189 виконавець комунальної послуги зо- бов’язаний без додаткової оплати надавати споживачу в установленому зако- нодавством порядку необхідну інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання та порядок на- дання відповідної послуги, а також про ї споживчі властивості та іншу інфор- мацію, а також інформувати споживачів про намір зміни цін/тарифів на кому- нальні послуги відповідно до законодавства.
     Більшість підприємств (виконавців послуг) передбачають для своїх спо- живачів можливість користуватися особистим кабінетом, з допомогою якого можна слідкувати за усіма процесами, що відбуваються з рахунками, оплачу- вати та завантажувати історію оплат, сформувати довідку про стан особового рахунку, оформити розсилку електронних квитанцій та дізнатися про те, як здійснюється нарахування за надану послугу.

     Важливо!

     Положення статті 7 Закону № 2189:
     - не поширюється на випадки коли у споживача наявні прилади обліку води, оскільки у такому випадку обсяг спожитих послуг з централізованого водо- постачання та постачання гарячої води фіксується згідно із показниками при- ладів обліку (відповідно і нараховується оплата за ці послуги). При цьому, на- казом № 61 внесено зміни до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, визначивши особливості розподілу комунальних послуг під час дії воєнного стану в Україні, зокрема застосування коригуючого коефіцієнту, що враховує зміну споживання та надання комунальних послуг в населеному пункті на період дії воєнного стану;
     - не стосується послуги з постачання теплової енергії, оскільки навіть при відсутності споживача у приміщенні, його домівка (житлове приміщення чи квартира) опалювалися (послуга з постачання теплової енергії  надавалася);
     - не стосується послуги з управління багатоквартирним будинком,  оскільки оплачуючи дану послугу власники (співвласники) беруть участь в утриман- ні спільного майна, що їм належить, та зобов’язанні згідно із законодавством відшкодовувати витрати, пов’язані з утриманням багатоквартирного будинку.
Споживачі послуг з управління багатоквартирними будинками мають оплачу- вати ці послуги, якщо вони фактично надаються управителем для відповідного будинку.
     Якщо ж послуга з управління багатоквартирним будинком надавалася не- відповідної якості (не в повному обсязі), управитель зобов’язаний здійснити споживачам перерахунок розміру плати на умовах та у строки, визначені Порядком № 482.
     За наявності спірних питань необхідно звертатися безпосередньо до  вико- навця послуги/управителя багатоквартирного будинку (сторони договору  про надання відповідної послуги) або ж органу місцевого самоврядування, на те- риторії якого надаються ці послуги.

     Щодо стягнення заборгованості, нарахування громадянам штрафів чи пені за невчасну оплату комунальних послуг, а також припинення надання таких послуг в умовах воєнного стану.

     Постановою № 206 до припинення чи скасування воєнного стану в Україні забороняється:
     - нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені), інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахованих на заборгованість, утворену за несвоєчасне та/або неповне внесення населенням плати за житлово-комунальні послуги;
     - припинення/зупинення надання житлово-комунальних послуг населенню у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі.
     Постанова Уряду № 206 застосовується з 24 лютого 2022 року.

     Також Верховною Радою України прийнято Закон № 2456, яким передбаче- но, що у період дії воєнного стану зупиняється вчинення виконавчих дій у ви- конавчих провадженнях з виконання рішень про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги в територіальних громадах, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають чи перебували у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) відповідно до переліку, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, або якщо стягнення за житлово-кому- нальні послуги здійснюється щодо нерухомого майна, яке є місцем постійного проживання такої фізичної особи і було знищено або пошкоджено внаслідок воєнних (бойових) дій.

Роз’яснення Уповноваженого підготовлено на основі отриманої від Міністерства розвитку громад та територій України інформації.

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень